A' Chiad Latha
Select a phrase from this book or choose from one of the books below:
[Latha Trang] [Air Chuairt] [A-Staigh 's A-Muigh] [Aig na Bùthan] [Anns an Dùthaich]

1
Cò tha seo?
Who is this?
S e Iain th' ann.
It's Iain.
Fosgail an doras. Trobhad a-steach!
Open the door. Come in!
2
2
Ciamar a tha thu?
How are you?
Tha gu math.
I am very well.
Dè an t-ainm a th' ort?
What is your name?
Is mise Calum.
My name is Calum.
3
3
Croch do chòta agus tog d' ainm.
Hang up your coat and pick up your name.
4
4
Tha do làmhan salach. Thalla 's nigh do làmhan. Tha an t-uisge teth!
Your hands are dirty. Go and wash your hands. The water is hot!
A bheil siabann agad?
Have you got soap?
5
5
An do nigh thu do làmhan?
Have you washed your hands?
Nigh.
Yes.
A bheil do làmhan glan?
Are your hands clean?
Tha.
Yes.
6
6
A bheil do làmhan tioram?
Are your hands dry?
Chan eil.
No.
Seo tubhailte.
Here's a towel.
Cuir dheth an t-uisge!
Turn off the water!
7
7
Am faod mi bainne fhaighinn?
Can I have some milk?
Am faod mi uisge òl?
Can I drink some water?
Faodaidh.
Yes.
8
8
Na dh'ith thu do bhiadh?
Won't you eat your food?
Cha chaomh leam ìm.
I don't like butter.
An caomh leat sin?
Do you like that?
'S caomh leam càise.
I like cheese.
9
9
Suidh sìos agus ith do bhiadh!
Sit down and eat your food!
An do dh'ith thu do bhiadh?
Did you eat your food?
Dh'ith.
Yes.
10
10 Am faigh mi briosgaid eile?
Can I have another biscuit?
Gheibh.
Yes.
Tapadh leibh.
Thank you.
11
11 Feumaidh sinn sgioblachadh. An cuidich thu mi?
We must tidy up. Will you help me?
Cuir an geama air falbh.
Put the game away.
Càite a bheil ceann a' bhocsa?
Where is the lid for the box?
Seo e.
Here it is.
12
12 Greas ort! Tha cuideigin aig an doras!
Hurry up! There's someone at the door!
Cò th' ann?
Who is it?
'S e dadaidh a th' ann.
It's daddy.
13
13 Càite a bheil do chòta?
Where is your coat?
Seo e.
Here it is.
Tha mamaidh a' tighinn. Feumaidh mi falbh.
Mummy is coming. I have to go.
14
14 Feasgar math.
Good afternoon.
Mar sin leibh!
Cheerio!