Latha Trang
Select a phrase from this book or choose from one of the books below:
[A' Chiad Latha] [Air Chuairt] [A-Staigh 's A-Muigh] [Aig na Bùthan] [Anns an Dùthaich]

1
Cuir dhiot do bhrògan is cuir ort do bhòtannan.
Take off your shoes and put on your boots.
Càite a bheil do stocainnean?
Where are your socks?
Tha geansaidh Eilidh salach.
Eilidh's jumper is dirty.
2
Tha peanta gorm air briogais Chaluim!
There's blue paint on Calum's trousers!
 
2
Càite a bheil do sheacaid bhuidhe?
Where is your yellow jacket?
Cha toigh leam buidhe. 'S toigh leam dearg. Tha seacaid dhearg aig Eilidh.
I don't like yellow. I like red. Eilidh has a red jacket.
Cuir ort do sheacaid. Thugainn a-mach!
Put on your jacket. Let's go out!
3
3
Abair là! Seall an sneachda!
What a day! Look at the snow!
4
Tha i fuar.
It's cold.
Chan eil mi a' dol a-mach.
I'm not going out.
 
4
'S e latha math a th' ann. Thugainn!
It's a fine day. Let's go!
Tha e brèagha blàth.
It's lovely and warm.
Tha mi ro bhlàth!
I'm too warm!
 
5
Tha an t-uisge ann a-nis!
It's raining now!
6
Tha mi bog fliuch.
I'm soaking wet.
Abair droch là!
What an awful day!
 
6
Dè tha thu a' dèanamh?
What are you doing?
Tha mise a' sgrìobhadh.
I am writing.
7
Tha mi a' coiseachd.
I'm walking.
Tha mise a' peantadh.
I am painting.
 
7
Tha mi a' cluiche.
I'm playing.
8
Tha mise a' seinn.
I am singing.
Chan eil dad.
Nothing.
Tha sin math, rinn thu fìor mhath.
That's good, you've done very well.
 
8
Dè tha seo?
What is this?
9
'S e sgàthan a th' ann. Cò leis a tha e?
It's a mirror. Whose is it?
'S e an sgàthan aig Màiri a th' ann.
It's Mairi's mirror.
Chan e.
No it's not.
 
9
'S ann leamsa a tha e.
  It's mine.
An ann le Iain a tha seo?
Is this Iain's?
'S ann.
Yes.
Glè mhath, tha sin ceart.
11 Very good, that's right.
   
10
Tha sùil Chaluim goirt.
Calum's eye is sore.
Dè tha ceàrr?
What's wrong?
Bhuail mi mo shùil.
I hit my eye.
Coma leat. Bidh thu ceart gu leòr.
12 Don't worry. You'll be all right.
   
11
Dè thachair? A bheil do chas goirt?
What happened? Is your leg sore?
Thuit mi.
I fell.
Tog do chas. Tha fuil air do chas.
13 Lift your leg. There's blood on your leg.
  Coma leat. Bidh thu ceart gu leòr.
Don't worry. You'll be all right.
 
12
Tha mo mhionach goirt.
My tummy is sore.
Tha an t-acras orm.
14 I'm hungry.
  Tha mi sgìth.
I'm tired.
Tha mise feumach air an taigh bheag!
I need the toilet!
 
13
Cluasan, sùilean, sròn is beul, gualainn, uileann, làmh is dòrn.
Ears, eyes, nose and mouth, shoulder, elbow, hand and fist.
 
14
Seo na pàrantan a' tighinn.
Here are the parents coming.
Feasgar math.
Good afternoon.
Mar sin leibh.
Cheerio.
Dùin an doras!
Shut the door!