Air Chuairt
Select a phrase from this book or choose from one of the books below:
[A' Chiad Latha] [Latha Trang] [A-Staigh 's A-Muigh] [Aig na Bùthan] [Anns an Dùthaich]

1
Dè an latha a th' ann an-diugh?
What day is it today?
'S e Dimàirt a th' ann.
It's Tuesday.
 
2
Dè an latha a bh' ann an-dè?
2
What day was it yesterday?
'S e Diluain a bh' ann an-dè.
It was Monday yesterday.
Dè an latha a bhios ann a-màireach?
What day will it be tomorrow?
'S e Diciadain a bhios ann a-màireach.
It will be Wednesday tomorrow.
 
3
Dè tha sinn a' dol a dhèanamh an-diugh?
3
What are we going to do today?
Tha sinn a' dol gu taigh-tasgaidh!
We're going to the museum!
4
Chì sinn dìneosoran ann!
We'll see dinosaurs there!
 
4
A bheil sibh a' faicinn an dìneosor seo?
Do you see this dinosaur?
5
Tha.
Yes.
Tha mise a' faicinn na sùilean beaga aige.
I can see its little eyes.
Tha dìneosor eile an seo.
There's another dinosaur here.
 
5
Seall seo!
Look at this!
6
Coimhead air an earball fhada.
Look at the long tail.
Tha sròn mhòr air an dìneosor seo.
This dinosaur has a big nose.
 
6
Am faca sibh an dìneosor le casan goirid?
Did you see the dinosaur with the short legs?
Chunnaic.
Yes.
7
Chan fhaca.
No.
 
7
Bha dìneosor ann le sròn mhòr.
There was a dinosaur with a big nose.
Agus fear le earball fada.
And one with a long tail.
8
Chunnaic mise fear le sùilean beaga!
I saw one with little eyes!
 
8
Tha mi a' dol a pheantadh dìneosor.
I'm going to paint a dinosaur.
Cuir peanta air do mheuran.
Put paint on your fingers.
Seall an làmh aig Iain!
Look at Iain's hand!
9
9
Suath an sin.
Rub there.
Na suath d' aodach!
Don't rub your clothes.
Tha do chorragan gorm.
Your fingers are blue.
10 Tha na h-ìnean agad dearg!
  Your nails are red!
 
10
A bheil thu deiseil?
Are you finished?
Tha mi deiseil.
I'm finished.
11 Feumaidh tu do làmhan a nighe.
  You need to wash your hands.
 
11
Tha mise a' dol a dhèanamh dìneosor cuideachd.
I'm going to make a dinosaur too.
 
12
Tha mi a' dol a ghearradh seo. Tha feum agam air siosar.
I'm going to cut this. I need scissors.
Cò aige a tha e?
12 Who's got them?
  Agamsa.
I have.
 
13
Feumaidh mi an glaodh a shuathadh air a' bhocsa.
I need to spread glue on the box.
Tha mi ag iarraidh bocsa agus glaodh a-nis.
13 I want a box and glue now.
  Tha a' chairt uaine seo ro fhada.
This green card is too long.
 
14
Seall air na dìneosoran againn!
Look at our dinosaurs!
Rinn sibh fìor mhath!
14 You've done really well!