A-Staigh 's A-Muigh
Select a phrase from this book or choose from one of the books below:
[A' Chiad Latha] [Latha Trang] [Air Chuairt] [Aig na Bùthan] [Anns an Dùthaich]

1
Dè tha sinn a' dol a dhèanamh an-diugh?
What are we going to do today?
Tha sinn a' dol a chòcaireachd.
We're going to cook.
Tha mi a' dol a dhèanamh bonnaich.
I'm going to make scones.
 
2
Feumaidh sinn flùr, ìm, siùcar is bainne.
9
We need flour, butter, sugar and milk.
Measgaich iad còmhla. Dòirt dhan t-soitheach e.
Mix them together. Pour it into the dish.
Cuir air an àmhainn.
Put the oven on.
 
3
Abair fàileadh math!
10 What a nice smell!
  Bi faiceallach! Tha sin teth. Na loisg thu fhèin!
Be careful! That's hot. Don't burn yourself!
Tha seo blasta.
This is tasty.
 
4
Tha sinn a' dèanamh deoch. Tha sinn a' cleachdadh measan agus eogart.
11 We're making a drink. We're using fruit and yoghurt.
  A bheil gu leòr agad?
Have you got enough?
Tha cus agamsa.
I've got too much.
 
5
Co mheud triantan buidhe a th' agad?
How many yellow triangles have you got?
Aon, dhà, trì.
12 One, two, three.
  Càite a bheil an cearcall dearg?
Where is the red circle?
Seo e.
Here it is.
 
6
Co mheud ceàrnag ghorm a th' agad?
13 How many blue squares have you got?
  Aon, dhà, trì, ceithir, còig.
One, two, three, four, five.
Càite a bheil a' cheart-cheàrnag uaine?
Where is the green rectangle?
Seo e.
Here it is.
14
7
Tha sinn a' dol a chluiche ceòl.
We're going to play music.
Tha mi a' dèanamh fuaim le druma!
I'm making a noise with a drum!
A bheil sibh ag èisteachd?
Are you listening?
 
8
Èistibh! A bheil sibh a' cluinntinn Eilidh air an druma?
Listen! Can you hear Eilidh on the drum?
Tha mi a' cluinntinn Eilidh, ach chan eil mi a' cluinntinn Iain!
I can hear Eilidh, but I can't hear Iain!
 
9
Seall ormsa!
Look at me!
Tha mi a' sreap.
I'm climbing.
Tha mise a' leum.
I'm jumping.
 
10
Tha mise a' ruith luath.
I'm running fast.
Tha mi a' slaodadh na cairt.
I'm pulling the cart.
Tha mise a' putadh a' chàir.
I'm pushing the car.
 
11
Sad am ball.
Throw the ball.
Glac e, a Mhàiri.
Catch it, Mairi.
Sad e air ais!
Throw it back!
 
12
Tha sinn a' cur sìol.
We're planting seeds.
Tha na sìtheanan brèagha.
The flowers are pretty.
Tha na lusan a' fàs àrd!
The plants are growing high!
 
13
Tha am fear seo mòr.
This one is big.
Tha am fear seo nas motha.
This one is bigger.
Ach tha am fear seo nas lugha!
But this one is smaller!
 
14
Dè rinn sibh an-diugh?
What did you do today?
Rinn mi bonnaich.
I made scones.
Bha mise a' cluiche ceòl.
I was playing music.
Rinn sibh fìor mhath!
You've done really well!