Aig na Bùthan
Select a phrase from this book or choose from one of the books below:
[A' Chiad Latha] [Latha Trang] [Air Chuairt] [A-Staigh 's A-Muigh] [Anns an Dùthaich]

1
An caomh leat an lèine seo?
Do you like this shirt?
Dè an dath as fheàrr leat?
What colour do you like best?
’S e dearg as fheàrr leam.
I like red best.
 
2
Tha a’ bhriogais seo ro bheag.
9
These trousers are too small.
Tha iad ro ghoirid.
They are too short
Dè am meud a th’ agad?
What size are you?
 
3
Tha an t-seacaid seo ro mhòr.
10 This jacket is too big.
  Tha na gàirdeanan ro fhada.
The arms are too long.
A bheil meud eile agad?
Do you have another size?
 
4
Tha mi feumach air brògan ùra.
11 I need new shoes.
  A bheil thu ag iarraidh feadhainn le barraillean?
Do you want ones with laces?
 
5
Feumaidh mi òrd agus tarragan a cheannach.
I need to buy a hammer and nails.
A bheil thu ag iarraidh fiodh?
12 Do you want some wood?
  Tha.
  Yes.
 
6
Dè a bhios tu a’ dèanamh?
13 What are you going to make?
  Tha mi a’ dèanamh bocsa airson dèideagan.
I am making a box for toys.
Rinn mise fear mar thà.
I have made one already.
Nì me fear cuideachd.
I will make one too.
14  
7
Tha mi a’ lorg iasg.
I'm looking for fish.
Chan eil iasg againn an-diugh.
We don't have fish today.
Am bi iasg agaibh a-màireach?
Will you have fish tomorrow?
Bidh.
Yes.
 
8
A bheil fhios agad càite a bheil an taigh-fuine?
Do you know where the bakery is?
Tha e nall an seo.
It's over here.
Tha Micheal air chall.
Micheal is lost.
Chaidh e dhan taigh bheag.
He went to the toilet.
 
9
Fhuair sinn aran blasta an-dè.
We got delicious bread yesterday.
A bheil aran agaibh an-dràsta?
Do you have bread just now?
Tha iomadach seòrsa againn.
We have lots of different kinds.
Tha an t-aran seo gu math ùr.
This bread is very fresh.
 
10
Tha tòrr mheasan anns an seo.
There is a lot of fruit in here.
A bheil thu a’ faicinn meal-bhucan?
Do you see any melons?
Seo iad.
Here they are.
 
11
Càite a bheil na fìon-dearcan?
Where are the grapes?
Tha iad suas an sin.
They are up there.
Co mheud ubhal a tha thu ag iarraidh?
How many apples do you want?
Thoir dhomh dhà.
Give me two.
 
12
A bheil cnothan gu leòr agad? Seo tuilleadh.
Do you have enough nuts? Here are some more.
Chan eil sin gu leòr.
That's not enough.
Sguiribh! Tha cus anns a’ phoca mar thà!
Stop! There are too many in the bag already!
 
13
Feumaidh sinn pàigheadh airson seo a-nis
We need to pay for this now.
Chan eil mòran airgid agamsa.
I don't have much money.
Seo barrachd.
Here's some more.
 
14
Tha am poca seo ro throm!
This bag is too heavy!
Tha am poca agamsa nas truime!
My bag is heavier!