Anns an Dùthaich
Select a phrase from this book or choose from one of the books below:
[A' Chiad Latha] [Latha Trang] [Air Chuairt] [A-Staigh 's A-Muigh] [Aig na Bùthan]

1
Seall air na beanntan!
Look at the mountains!
A bheil thu a’ faicinn nan daoine air an eilean sin?
Can you see the people on that island?
Tha mise a’ faicinn caoraich thall air a’ chnoc sin.
I can see sheep on that hill.
 
2
A bheil thu a’ cluinntinn nan eun a’ seinn?
9
Can you hear the birds sing?
Tha mi gan cluinntinn.
Yes, I can hear them.
Tha a’ choille seo gu math aosta. Seall air a’ chòinnich!
This is a very old wood. Look at the moss!
Cha toigh leam a’ chòinneach. Tha i oillteil!
I don't like the moss. It's horrible!
 
3
Seall ormsa! Is mise uilebheist!
10 Look at me! I’m a monster!
  Chan eil an t-eagal orm.
I’m not scared.
Na bi a’ ruith timcheall nan craobhan!
Don’t run around the trees!
Fuirichibh air an t-slighe!
Stay on the track!
 
4
Thèid suas.
11 Go up.
  Na tèid ro àrd.
Don't go too high.
Thig sìos a-nis!
Come down now!
 
5
Trobhadaibh air cuairt air fad na tràighe.
Come for a walk along the beach.
Cùm air falbh bhon a’ mhuir!
12 Keep away from the sea!
  Tha mi a’ dèanamh caisteal gainmhich.
I'm making a sandcastle.
Lorg mi crùbag ghrannda fo chloich.
I've found an ugly crab under a stone.
 
6
Seall air an abhainn! Tha i cho luath!
13 Look at the river! It's so fast!
  Bi faiceallach air an drochaid!
Be careful on the bridge!
Càite a bheil sinn a’ dol a-nis?
Where are we going now?
Tha sinn a’ dol gun tuathanas.
We're going to the farm.
14  
7
Dè seòrsa bheathaichean a th’ anns an achadh?
What kind of animals are in the field?
Tha mi a’ faicinn crodh agus each.
II can see cattle and a horse.
A bheil thu a’ faicinn na bà le adharcan?
Do you see the cow with horns?
 
8
Seo taigh snog.
This is a nice house.
’S toigh leam an cat ri taobh na h-uinneig.
I like the cat beside the window.
Tha an t-eagal orm ron a’ chù.
I'm afraid of the dog.
Coma leat, tha e càirdeil.
Don't worry, it's friendly.
 
9
Seall air na cearcan. Co mheud a th’ ann?
Look at the hens. How many are there?
An caomh leat na mucan?
Do you like the pigs?
’S caomh leam an srònan neònach.
I like their funny noses.
 
10
Tha an t-acras orm.
I'm hungry.
Tha am pathadh ormsa!
I'm thirsty!
A bheil thu a’ faicinn bòrd?
Can you see a table?
 
11
Coimhead ris a’ chlàr-bidh.
Look at the menu.
Dè ghabhas tu?
What will you have?
Tha mi ag iarraidh deoch.
I want a drink.
 
12
Dè dh’òlas tu?
What will you drink?
Am faod mi sùgh orains fhaighinn?
May I have some orange juice?
Dè dh’itheas tu?
What will you eat?
Tha mi ag iarraidh ceapairean.
I want sandwiches.
 
13
Dè tha anns na ceapairean?
What is in the sandwiches?
Tha feadhainn le càise agus feadhainn le feòil.
There are some with cheese and some with meat.
Tha fàileadh math bhon a’ bhrot.
The soup smells good.
 
14
Tha a’ chèic uabhasach mòr!
The cake is enormous!
Seall air na coinnlean!
Look at the candles!
Meal do naidheachd!
Congratulations!